ELKE ZONDAG OPEN VAN 13u30 TOT 18u!

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Toepassing, tegenstelbaarheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van YGO Interieur & Accessoires (hierna genoemd “YGO”), op elke bestelling bij haar geplaatst door een klant (hierna “de Klant”), evenals op elke overeenkomst die door YGO met de Klant afgesloten wordt, inzake verkoop van één of meerdere objecten die in die offerte, aankoopbestelling of verkoopovereenkomst bepaald worden, inclusief op alle aanvullingen/wijzigingen hiervan en de eventuele bijkomende diensten die hierin voorzien worden. 

De Klant wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben door het enkele feit van zijn bestelling en/of ondertekening van offerte, bestelling en/of overeenkomst. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet aan YGO tegenstelbaar, ongeacht de naam hiervan en/of ze (later) al dan niet verschijnen op orderformulieren, -bevestigingen of andere documenten van de Klant, tenzij YGO deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst-risico 

Een verkoopovereenkomst betreft de verkoop door YGO aan de Klant, die aanvaardt, van objecten tegen betaling door de Klant van de prijs zoals bepaald in de Verkoopovereenkomst. 

De Klant verklaart dat elk object door hemzelf is uitgezocht en van afmeting, kenmerken en ontwerp overeenkomt met zijn kwantitatieve en kwalitatieve behoeften. De klant verklaart alle nodige technische en andere informatie te hebben ontvangen om hem toe te laten de gekochte objecten en productspecificaties te kennen. De Klant doet afstand van elk recht desbetreffende dwaling in te roepen.Het risico betreffende de objecten gaat over op het moment van de verkoop. 


Artikel 3: Levering, afhaling, stockage 

Tenzij anders bedongen, betreffen de prijzen niet de levering en/of plaatsing van de objecten. Alle kosten samenhangende met het transport/levering/montage van de objecten zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De levering van de objecten wordt uitgevoerd door YGO of door een door YGO aangestelde externe vervoerder, tenzij de Klant de objecten zelf afhaalt of laat afhalen. 

Ingeval van levering en van zodra de goederen beschikbaar zijn wordt door YGO of door een door YGO aangestelde vervoerder, contact opgenomen met de Klant teneinde datum van levering af te spreken. In geval van levering wordt de plaatsing aan de straatkant uitgevoerd op het in de overeenkomst vermelde leveringsadres. De Klant zal er op eigen kosten en risico voor zorgen dat de plaats van levering en desgevallend montage gemakkelijk toegankelijk is en geschikt is om de aangekochte objecten te laten leveren en/of monteren. De informatie verstrekt door de klant betreffende de plaats van levering (verdieping, deur- en raamopeningen, voortuin,…) zijn bepalend voor de wijze van levering. Levering op verdiepingen geschiedt steeds of via laadklep vrachtwagen of via ladderlift, waarvan bij deze laatste de kosten steeds ten laste vallen van de Klant. 

Indien ter plaatse alsnog wordt vastgesteld dat de levering slechts mogelijk is met behulp van een ladderlift dienen de kosten voor gebruik hiervan gedragen te worden door de Klant. De kosten voortvloeiend uit het eventuele oponthoud bij inontvangstname van de goederen (vb. gebrek aan parkeerverbod, het niet beschikbaar zijn van de nodige gelden, uitstel door toedoen van de Klant van de leveringstermijn, verwijdering van obstakels die levering/montage bemoeilijken, …), eventuele latere verplaatsingen en (her)montages, …worden doorgerekend aan de Klant ten bedrage van de daarvoor geldende variabele tarieven van YGO, conform de marktprijzen desbetreffende. De kosten die voortvloeien uit de annulatie van leveringsafspraak, worden integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 75 €. 

Indien de Klant zelf instaat voor montage, erkent deze, door afsluiting van de verkoopovereenkomst, dat hij alle nodige inlichtingen en informatie tijdig heeft ontvangen, met inbegrip van aanwijzingen en voorschriften inzake installatie, gebruik en onderhoud van de aangekochte objecten. 

De leverings- of uitvoeringstermijnen houden een inspanningsverbintenis in voor YGO. Het niet-naleven van de leverings- of uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de Klant op YGO. Iedere vertraging te wijten aan overmacht of fout van derden geeft aan YGO het recht de leveringstermijn te schorsen gedurende een periode gelijk met diegene gedurende dewelke de overmacht of fout van derden zal bestaan (hebben). De Klant kan per aangetekend schrijven gedwongen worden om binnen 15 dagen na verzending hiervan, over te gaan tot in ontvangstname of afhaling van de objecten die te zijner beschikking staan in de magazijnen van YGO. Na deze termijn heeft de verkoper het recht om onmiddellijk betaling te vorderen van de facturatie van deze objecten, eventueel verhoogd met stallings- en andere kosten. De bewaring van de goederen in afwachting van levering/afhaling geschiedt steeds op kosten van de klant. De kosten worden forfaitair begroot op 5% van de verkoopprijs met een minimum van 100,00 € per maand. 


Artikel 4: Garantie 

Op straffe van verval van verhaal moet de Klant elke niet-conformiteit en/of onvolledigheid van de objecten onmiddellijk melden aan YGO bij levering of afname van de objecten (per mail, fax of via voorbehoud op transportdocument, leverings- of afhaalbon). Indien de Klant geen uitdrukkelijk schriftelijk voorbehoud formuleert bij levering/afhaling, geldt dit van rechtswege als bevestiging van zijnentwege dat de objecten volledig, conform, gebruiksklaar, vrij van zichtbare gebreken en volgens de regels van de kunst zijn geleverd/afgehaald/geplaatst. 

Elk niet-zichtbaar gebrek dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan YGO binnen de waarborgperiode en uiterlijk na 8 dagen nadat het vermeend gebrek werd ontdekt. Bij normaal gebruik verleent YGO aan de koper-consument een garantie tot uiterlijk 24 maanden na aankoop. De Klant draagt de bewijslast van het bestaan van het gebrek bij levering, wanneer het gebrek van het product wordt ontdekt meer dan zes maanden na inontvangstname. Deze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting om het gebrek te herstellen of het gebrekkig object (of onderdeel ervan) te vervangen. Daarnaast zal deze garantie (behoudens in geval van zware of opzettelijke fout door YGO) in geen geval tot gevolg kunnen hebben dat YGO enige vergoeding verschuldigd is aan de koper voor rechtstreekse en/of gevolgschade. 

De garantie vervalt van rechtswege o.a. in volgende gevallen : bij aanpassingen door de koper aan de gekochte objecten, verkeerd gebruik van de objecten (o.a. niet conform aanwijzingen, handleidingen, gebruiksvoorschriften,…), niet behandelen als een goed huisvader (o.a. inzake onderhoud, blootstellingen aan externe omstandigheden, licht, vocht,…) 

Verplaatsingskosten maken geen deel uit van de garantie. Het indienen van een klacht, om welke reden ook, zelfs binnen de voorgeschreven vormen en termijnen, ontslaat de Klant niet stipt te betalen op de vervaldag. YGO is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals winstderving) ten gevolge van gebreken, mingenot of slecht functioneren van de objecten, tenzij in geval van zware of opzettelijke fout door YGO. 

Daarnaast is YGO, behalve in geval van zware of opzettelijke fout, evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit het uitvoeren van herstellingen, vervangingen van onderdelen, e.d. De aansprakelijkheid van YGO is, in de gevallen waarin deze niet expliciet of impliciet contractueel is uitgesloten, beperkt tot materiële schade aan eigendommen van de Klant en van derden, hun lichamelijke schade, welke rechtstreeks het gevolg is van zware of opzettelijke fout door YGO begaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, met een maximum van hetgeen door YGO’s verzekering wordt gedekt. 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

Zolang de afgehaalde of geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij de eigendom van YGO. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die afgehaald of geleverd werden in het kader van deze overeenkomst de eigendom van YGO. Deze laatste mag ze weer losmaken en terugnemen tot de Klant al zijn schulden gedelgd heeft. Tot dan is de Klant slechts houder van de materialen. Zo YGO per aangetekend schrijven beroep doet op dit recht op terugneming, wordt de Klant geacht van dit beroep kennis te hebben twee dagen na de verzending ervan. Ongeacht dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico vanaf de overeenkomst over op de klant. 


Artikel 6: Prijs, schadebeding, intresten 

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders werd bedongen. De Klant kan geen enkel bedrag inhouden als waarborg. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. Een bijhorende foto op website of op andere communicatiemiddelen is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage wijzigt wordt dit gewijzigde percentage retroactief op de voorheen afgesloten en nog af te halen of te leveren goederen toegepast. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs die op de dag van de aankoop op de website of het medium staat is de geldige prijs. YGO NV is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten, zowel online als offline. 

Bij levering door de eigen diensten van YGO dient betaling uiterlijk plaats te vinden op het ogenblik van de levering aan de chauffeur. Bij levering door een door YGO aangeduide externe vervoerder dient gehele betaling uiterlijk de dag voor levering op rekening van YGO ontvangen te zijn. Ingeval van afhaling geschiedt betaling op ogenblik van afhaling in de magazijnen van YGO. 

In geval van eenzijdige verbreking/ontbinding door de rechtbank, is de partij die de overeenkomst eenzijdig verbreekt, lastens wie de overeenkomst wordt ontbonden een forfaitaire verbrekingsvergoeding/schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 125,00 € en dit onder het uitdrukkelijk voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade. 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd door de Klant, zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransactie, en zulks te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 €. 

Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, wissels of cheques, evenals andere invorderingskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zijn door de Klant afzonderlijk verschuldigd. De voormelde kosten zijn verschuldigd van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, van zodra een bedrag onbetaald gelaten wordt door de Klant. De Klant zal nooit gerechtigd zijn om schuldvergelijking toe te passen. 

Het feit dat door de Klant wordt geopteerd voor een renting, leasing of andere financieringsvorm geldt niet als opschortende voorwaarde voor zijn verbintenissen. Indien de betrokken renting, leasing of andere financieringsvorm geen doorgang kan vinden om welke reden ook, kan dit niet tegengesteld worden aan YGO voor annulering of hernieuwde onderhandeling van de verkoopovereenkomst.Bij niet-betaling behoudt YGO zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties of diensten stop te zetten. YGO behoudt zich tevens het recht om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. 


Artikel 7: Niet-toerekenbare tekortkoming 

Alle omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid voor gevolg hebben dat de nakoming van (een deel van) de overeenkomst niet van YGO kan worden verlangd (onder meer bij niet naleving door een leverancier van YGO, fout van derden, storm-, brand- en/of waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, lock-out, externe overheidsmaatregelen, schaarste, staking, edm.) gelden als niet-toerekenbare tekortkomingen. YGO zal de Klant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen. In geval van niet-toerekenbare tekortkoming in hoofde van YGO, zal de uitvoering van de overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, terugbetaling of creditering. 


Artikel 8: Bevoegde rechtbank, toepasselijke recht, nietigheid, hoofdelijkheid 

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten Voor alle geschillen tussen Klant en YGO zijn enkel de vredegerechten en rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van YGO bevoegd. De nietigheid van één der clausules van deze overeenkomst zal onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die het best hun bedoeling benadert. Indien de overeenkomst met meerdere klanten werd aangegaan, zijn deze hoofdelijk, de ene bij gebrek aan de andere, gehouden om de verbintenissen voortspruitende uit de gesloten overeenkomst te voldoen. 


Artikel 9: Privacy 

De Klant verklaart te weten en te aanvaarden dat YGO de persoonsgegevens van de Klant verwerkt voor het uitvoeren van de verkoopovereenkomsten met betrekking tot de diensten die zij aanbiedt, alsmede voor het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van YGO. Voorts verklaart de klant op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het gegeven dat YGO de persoons- en andere gegevens van de Klant met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiëntie van de bedrijfsvoering van YGO, ter beschikking stelt aan derden, met inachtneming van hetgeen bepaald is in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

De klant heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de betreffende gegevens alsmede om zich op kosteloze wijze te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden en om onjuiste gegevens te laten verbeteren, mits aanvraag per aangetekend schrijven aan YGO. Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

< Terug naar het overzichtNieuwsbrief