Garantie rond een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Bij YGO bvba hechten we veel belang aan het beschermen van je privacy. Daarom willen we je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en voor hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt. Neem dus even de tijd om ons privacybeleid, cookiebeleid en de algemene voorwaarden door te nemen.

Dit privacybeleid geldt voor de website www.ygo.be en de interne werking van YGO bvba. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die YGO bvba verzamelt en de manier waarop YGO bvba deze gegevens gebruikt en verwerkt.

YGO bvba heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te bekomen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elke risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van YGO bvba, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, sollicitanten, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer je in het kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten YGO bvba, of wanneer je ons kantoor bezoekt, is dit privacybeleid van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Electronische communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij engageren ons om onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Wil je dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wat betekent ‘verwerking’ van gegevens?

Onder ‘verwerking’ van gegevens verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

YGO bvba, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 467 in 2500 Lier met ondernemingsnummer BE0808.689.097 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.
YGO bvba is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer YGO bvba onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal YGO bvba steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan je toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een telefoonnummer).

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. YGO bvba verplicht zich ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

In dit kader kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en geboortedatum;
 • gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking;
 • de identificatie-en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • je interesses m.b.t. onze producten.

Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?

 • YGO bvba kan o.a. persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:
 • het bezoek van onze website;
 • het sturen van een contactformulier;
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • het sturen van een mailbericht;
 • het uitwisselen van businesscards;
 • het uitvoeren van een prospectieopdracht;
 • het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract;
 • sollicitaties.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • wanneer we toestemming hebben gekregen;
 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.
 • Wanneer YGO bvba een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
 • Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
 • de uitvoering van een overeenkomst met YGO bvba
 • het geven van ondersteuning
 • het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van je interesse;
 • het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken;
 • statistische doelen.

Bij het bezoek aan de website van YGO bvba worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling, die alleen bestemd is voor statistische doelen.

Openbaarmaking van de persoonsgegevens aan derden

YGO bvba zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management … ).

Als het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Verder is het mogelijk dat YGO bvba je persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • wanneer YGO bvba, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij je persoonsgegevens die YGO bvba heeft verzameld een van de overgedragen activa zal zijn;
 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behalve wanneer je je hier uitdrukkelijk tegen hebt verzet;
 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal YGO bvba je persoonsgegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde partijen, tenzij YGO bvba hiervoor je expliciete toestemming heeft gekregen.
YGO bvba zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft je persoonsgegevens.

Beveiliging van je persoonsgegevens

YGO bvba verbindt haar ertoe om redelijke, fysieke technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of de wijziging van deze gegevens.

Ondanks het veiligheidsbeleid van YGO bvba, de controles die ze uitvoert en de handelingen die ze stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan YGO bvba hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.
YGO bvba doet er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen haar netwerk als op haar kantoor.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.
Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar websites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.

Opslag van je persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart YGO bvba je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacybeleid.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen zijn we bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard maar beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.
Gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na afname van hun laatste dienst worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van YGO bvba, tenzij de klant expliciet aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden elk jaar verwijderd indien ze op het einde van het jaar binnen de voorgaande periode van 12 maanden de nieuwsbrief niet geopend hebben, zich uitgeschreven hebben of indien het e-mailadres (hard) gebounced werd.

Je Privacyrechten

Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens YGO bvba over jou ter beschikking heeft;
 • recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens;
 • recht op schrapping van je persoonsgegevens;
 • recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, neem dan contact op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de website www.ygo.be. We zullen binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan je vraag.
Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van YGO bvba.

Grensoverschrijdende verwerking van je persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data-transferovereenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacybeleid

YGO bvba heeft het recht dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Neem contact op met Ygo Interieur & Accessoires

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop YGO bvba je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de websitepagina www.ygo.be

Laatste update:18/10/2018

12.000M2 shoppingplezier in Lier

YGO Interieur & accessoires is het nieuwste woonwinkelconcept van Lier dat zich bevindt op de shoppingsite van YGO. Je vindt er 12 000m2 aan woonaccessoires, slaapkamers, boxsprings, dressings, sofa’s, eetkamers, shop-in-shop Pronto Wonen en nog veel meer. Kom het zelf ontdekken en laat je inspireren door ons uitgebreid aanbod! Zoek je nog een verrassend cadeau? Maak iemand blij met een cadeaubon van YGO Interieur & accessoires.